Augusti 2001

Funderingar kring Trehörna bergtäkt
av
Lars-Erik Svensson
Rössvik Djupadal

Det planeras och ansöks om att öppna en så kallad bergtäkt i Trehörna kulle. Lastbilscentralen vill bryta berg för krossning och borttransport i syfte att ersätta det allt mer sällsynta naturgrus som hittills varit det dominerande materialet vid hus och vägbyggen m m. De återstående grusåsarna är ur samhällssynpunkt ovärderliga som producenter, förråd och leverantörer av rent grundvatten, en vara som det blir alltmer ont om i vår värld. Som miljöpolitiker kan jag i princip inte längre medge fler tillstånd för grusbrytning när det finns bra alternativ i form av bergtäkter.

Som vid alla sådana nyetableringar är meningarna delade hos allmänhet och i viss mån också inom det politiska etablissemanget om lämplig lokalisering. Visst finns det många starka argument både för ja- och nejsidan att föra fram i debatten kring ansökan om bergtäktstillståndet i Trehörna. Samrådsmöte har ju också hållits i länsstyrelsen regi eftersom det är där beslut om tillstånd ska fattas. Olyckligtvis kom det mötet att bli lite dåligt annonserat så att några som skulle velat vara med inte fick kännedom om det förrän efteråt men de som var där fick i alla fall utrymme för att ge sina synpunkter på saken.

Kommunens Miljö och byggnämnd gav ett positivt remissvar även om den inte var helt enig men rekommenderade samtidigt en rad försiktighetsåtgärder medan kommunstyrelsen gav ett villkorslöst positivt yttrande. Majoriteten i kommunstyrelsen har motsatt sig förslaget om utökad naturvärdering av mark inom kommunen med argumentet att markägare då inte kan utnyttja sina naturresurser i ekonomiskt syfte. Den planerade bergtäkten och området runt Rössjön var ett av de områden som länsstyrelsen ville ge ett utökad skydd men då kommunen sagt nej faller också många av de argument mot bergtäkten som annars skulle vägt tungt vid prövningen. Efter kommunstyrelsens ställningstagande mot ett utökad skydd för området ser inte jag som röstat för detta utökade skydd någon anledning att motarbeta ansökan om bergtäkt.

Vad är det då som kan sägas till Trehörnaprojektets fördel? Det tyngst vägande skälet är givetvis det generella behov av material till hus och vägar m m som ett samhälle i utveckling måste ha för att inte hamna på efterkälken i förhållande till omvärlden. Till Trehörnabergets fördel kan sägas att det är hyggligt väl placerat i exploatörens arbetsområde, att det har en kvalité som gör det lämpligt för ändamålet och att det är relativt små ingrepp i närområdet som behövs för att starta upp verksamheten.
Miljömässigt bör exploatören ha goda möjligheter att inom ramen för miljöbalkens krav bedriva sin täktverksamhet genom att vidta åtgärder som begränsar de störningar som ofrånkomligen uppstår vid den typen av arbeten. Reglerade tider då arbetena får bedrivas är ett sätt att begränsa störningarna för de boende i närområdet till den i samhället normalt förekommandedagarbetstiden. Under semestermånaden kommer inte någon krossverksamhet att tillåtas.

Strikta kontrollprogram för miljöfarliga ämnen och utsläpp samt buller gör att bergtäkten bör ha bra förutsättningar att uppfylla miljöbalkens krav. Själva sprängningsögonblicken är det som minst kommer att störa omgivningen, för det mesta brukar folk knappast lägga märke till den duns i marken som markerar även stora sprängsalvor med några tusen kilo sprängmedel på grund av det intervalltändsystem som gör att inte allt sprängs under samma hundradels sekund utan utdraget med relativt lite sprängmedel i varje intervall.

Djur och fåglar vid den närbelägna Rössjön borde erfarenhetsmässigt inte låta sig påverkas av vad människorna håller på med vid berget. Dagens djur och natur har stor förmåga att anpassa sig till människans påhitt och om de får förbli ostörda av synliga människor kommer de att pyssla med sin häckning och sina ungar utan att ta notis om det buller som kommer från täkten. Dessutom ligger det förutom den gamla järnvägsbanken ett slags moras mellan sjön och berget vilket kommer att fungera som skyddszon för de djur och fåglar som håller till där.

Människorna då? De som vill ha lugn och ro och tystnad runt sig. Är det samma människor kanske som låter sina barn skaffa stereoanläggningar, så kallade bergsprängare med ljudvolym motsvarande ljudet intill ett dämpat borraggregat, och tillåter dem att i timtal vistas i det bullret. Eller föräldrar som låter sina barn och ungdomar gå på disco med kanske 100 ggr högre ljudvolym än vad bergtäkten i full drift kommer att höras vid den närmaste bostaden. Är det samma människor som låter sina barn gå på dagis med garanterat högre ljudnivå än bergtäktens som vill stoppa ansökan om brytning p g av bullret?

Vi människor brukar fungera så att vi hör och registrerar när ett avlägset konstant buller startar men blir fort tillvänjda så att vi reagerar när det upphör. Själv bor jag ca 1000 m från täkten, visserligen inte helt i ljudriktningen men ändå närmare än husen i Rössmåla by. Jag är inte det minsta orolig för att bli störd av buller från bergtäkten för buller finns överallt och det måste vi leva med och acceptera. Somrarnas passerande kavalkader av motorcyklar med olagliga avgassystem är oerhört mycket mer störande än vad den planerade bergtäkten kommer att bli.

Nackdelar med Trehörna bergtäkt är ändå buller, eventuella utsläpp och transporter som ökar trafiken på huvudleden. Anslutningen mot väg 120 vid Trehörna är en svag punkt där man får tänka till lite. Närheten till en fågelsjö samt den kända cykel- och gångleden manar till största möjliga varsamhet vid en eventuell exploatering av berget. GC-vägen kommer ju att korsas av bergtäktens utfart vilket i sig kan utgöra en begränsning i dess användning men inte värre än att det kan accepteras. Strikta kontrollprogram måste följas och skulle inte exploatören lyckas hålla sig inom gränserna för vad tillståndet anger så måste förbättringar göras för att verksamheten ska få fortsätta.

Avslutningsvis vill jag påpeka att bergtäkten, om den kommer till stånd blir ett mycket intressant utflyktsmål för teknikintresserade om exploatören kan tänka sig att vid någon anvisad plats tillåta allmänheten att komma så nära bergkanten att man kan beskåda arbetena som pågår. Bergtäktens utformning borde ge goda möjligheter att anordna en utsiktspunkt med överblick över allt som sker där nere. Det vore en good willgest från exploatörens sida som säkert skulle uppskattas av många samtidigt som den skeptiske själv kan kontrollera att inget otillbörligt pågår.

 


Tillbaka<<