Korpatorpet Urshult den 17 november 2002

Godda igen broder å svägerska!

Huvåret ha ni att så här i dä tetaande höstarusket för si ja har fått föör me att ni han unnifär samme vär där ni boen som vi haen här. Å här har dä redan vatt ett redit ovär mä tie tum blötsnö som la se på träna mäns di haden sina löv kvar å dä geck åt häklefjäll mä ena massa fina gamla ekar å bokar å björkar mäför dän delen. Å dä va då rent lessamt å skåda ut över Korpatorpets omgivingar å si alle åbrötne å nehängane trägrenar på våra fine gamle trä ja en del ä ju samme som va här då du bodde kvar.

Å nu så har hele hösten gått åt te å ta hann om alle nebrötna grenar å dä ha en ju fått ta hjälpe te för si mä mine gamle å stele ben så tyar ja ente å klänga i träna. Så grannens pojk va här å to di värste för si han han kan klättra som en katt han. Å så ha vi gamle fått re opp att sen när dä väl kommet ne på joren å dä har vatt mötjobb mä dä.

Bjälkegrand ja. Jo sir du dä va så att dän där Teobald som hetade Svensson förritin hade blett publicierader på femtitalet mä en dekt i nån veckotining ja tror dä va Kvällstunden å då så när han feck si att i tininga så tötte han att Svensson värkade så torftit så då börjte han å bearbeta si lagvigda ja dä vell sä Tilda då om att di skulle byta ätternamn te nåt mer passanes för en rekti skald. Å di höllen på bå länge å väl mä å grunna ut nåt passane namn te en stor poet sån som Teobald mente ble.

Å så en gång när di haden röket ihop om nån bagatäll ja si di haden så kortå stubin bägge två ve dän tin så om di skulle ha använts som stubintrå ve sprängningsarbeten så hade varenda sprängare dött en för tidi dö dä ä säkert dä. Män alltno så rök di ihop om hurusom förskärarn skulle legga i dä höjra ella i dä vänstra facket i kökslådan å då så röt Tilda te Teobald nåt om att du har väl inget å sä så som dä ser ut i sneckarboa så du kan väl si på bjälken i dett ejet öga innan du gastar om grandet i mitt öga å då utropade Teobald att du ä ett geni Tilda för Bjälkegrand dä ska ble vårt nya namn å så ble dä ätter när som alla turer kring dä namnbytet va klart. Så dä ä förklaringa te släktnamnet Bjälkegrand.

Apropås trollena i Trollaknallen då så har Teobald å ja träffts nåra gånger te sen först när han berätta om dom. Å egentelien så vore dä nock bäst om Teobald själver finge skriva ihop dän berättelsen för ja kan inte komma ihå alltingen som han sär å så tror ja också att han redan har skrevet ne en massa om att. Så ja tänkte att ja kanse kunne be han å skriva ne allt han kommer ihåg å så skeckar ja dä te ere där borta. Förästen så kan du ju träffa honom själver om du kommer här hemåt sen nån gång.

Män ja kan ju avslöja redan nu att dä dära mä att så mönna karar behöver tocket dära medel som heter Viagara ella va dä va dä hetade för å få fräs på potänsen dä har möt å göra mä di dära trollena som fenns överallt runtenom oss ätter va Teobald vell påstå. Å en vet väl ente redit va en ska tro om att för si en kan allri va säker på nånting utom dä att en kan va säker på att en ente kan va säker på nånting här i vära för dä ä möt vi ente känner te å dä ä möt som vi ente kan si mä våra mänskoögon ella fatta mä våra mänskojärnor.

Nu så lackar dä iväj mot jul igen så nu stundar julastök å annat som därte hörer å nu så ha vi fyras gäng, ja Teobald å Tilda å så ja å Agusta vatt iväg på tocka dära julmarknader som dä fenns lite varstans i trakterna. Å vi börjte på dän stora på Huseby bruk som nuförtin ä som ett museum å ska visa huvåret dä geck te på gamle kungens ti ute på herresätena. Å dä ä då rent okristelit va mönna tocka dära utställare å knallar dä ä på dä stället ja ja tror di va nånna hunnra faktist. Å di hade allt frå inlagder sell te fina slöjdarsaker å tomtar å erbju oss som va där å dä va möt å titta på dä va dä.
Å så ha vi vatt på Jul på Kurrebo som har blett tradisjon å besöka män väret va miserabelt mä rejn mäst hele tin så dä ble lite åslaet för dom. Å dä va mä visser tvekan som vi to dit mä våra käringar Teobald å ja efs vi ha dä förra besöket å Tildas utförsåk i pinfärskt menne. Män nu så va Tilda bra i skanken igen å geck på ejna ben å feck inte heller taj i nån ledi rullstol där på Kurrebo vecket jore att dä hela avlöpte utan nåra större klabbemang å sänsasjoner. Å di som hade ställt ut där di hade fina saker å visa å erbju te försäljning män som sajt så va väret menst sajt olämplit för te å hålla julmarknad i så dä ble väl som dä ble.

Kan du tänka de att Tilda har ett barnabarn som ä sån däringa åpär i samme sta som du bor i New Haven heter dän ju å legger unnifär femtan mil frå Njujork. Å dän däkan ho skriver långa brev te Tilda å berättar om huvåret dä ä där mä än dä ena å än dä annra. Så nu så har Tilda skrevet tebakes te na å talt om att Agust i Korpatorpet har en bror boanes i samme sta som ho ä i så vem vet om ente däkan hälsar på rätt va dä ä. Män dä ä vesst ingen dans på rosor att va åpär i främmade lann för en liten däka som ente ä vaner ve å ta hann om småongar som ska passas å tas te skola å annra begivenheter män dä ä väl lärorikt å nöttit särskilt om di vatt lite bortskämda hemifrån så som ongar ofta ä här hemma nuförtin när di får dä mästa å va di pekar på utan å göra nåt för att.

Annat va dä på vår ti menns du dä för si då feck vi allt göra skäl för om vi skolle ha nåt mer än livets nötorft. Bära in ve å vatten å mocka i lagårn å fora jurena å jälpa te mä jorbruket å lassa hö å plocka päror plocka bär å frokt å möt annat. Å då konne vi så smått tjäna hop te en sykel så bortsjämda dä va vi då inte på dän tin vi torparongar. Män ja unnrar om vi ledet nån skada utå dä senare i livet för vi har ju dratt oss fram å du har ju tellåmä blett en förmögen man där borta på annra sian atlanten.

Näste gång kanse ja skeckar mä Teobalds rapport om sina äventyr mä trollena bakom Trollaknallen om di ä färdia då å så får en hoppas att du kan läsa att för si han ä ju utsocknes å kan ente smålänskan så bra män annars får du väl fråga om dä ä nåt du ente begriper.

Höstelia hälsningar frå
Agust å Agust


Arkiv:
Amerikabrevet 29 september 2002
Amerikabrevet 20 augusti 2002
Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001


Tillbaka<<