Korpatorpet Urshult den 29 september 2002

Hello igen broder!

Vi hoppas att ni ä pigga å krya där bårta dän annra
sian Atlanten. Här ä dä som vanlit äller i alle fall
ente värre än vanlit om en så sär. Män vest känns dä i
kröppen huvåret alle årena har sletet på en så dä går
tröjt när en ska röra se å iblann så tar dä mot å
iblann så gör dä lite ont mä. Män dä får en väl fenna
se i när en blett så gammel som va vi ä.

Pärorna ska snart va opptana å fruktaskörden pågår för
si dä ä ju lite olika mä när di olike sortera ska
plockas ne ju. Å dä har vatt ett redit fruktår i år ja
ente bara frukt utan alla grödor tror ja har blett
bätter än vanlit. Å dä ä väl mä sånt att när vi vanlie
husbehovsodlare får redia skördar då drabbas di som
har att te levebrö för si då bler dä bå sämmer priser
å svårare å ble å mä att. Å ett sånt år som i år så
har en ente behövt å bespruta frukt å annat för å få
bra skörd å när en ente gör dä di annre åren så har
odlarna lättare för å sköta sånt å då får di bra skörd
då mä. Å vi han mönna fruktaodlare å trägårsodlare här
i Urshultaböjden nuförtin å dä kommer se å att dän
dära kapten Klingspor en gång lärde bönnerna här å
sköta såna odlingar.

Ja nu så ä valet överstökat för dänne gången män dä va
då inget klart mäsamma om vecken som skulle regera i
Sverige för si dä dära Miljöpartiet feck
storhetsvansenne å krävde menisterposter i dän
socialdemokratiska regeringa tråts att di bare feck en
fyra fem procent utå rösterna. Män å annra sian så ska
väl politikare ta vare på tefällena å kapa åt se så mö
inflytane som möjlit för dä ä väl därföre folk röstar
på di.

Män dä va väl så i dätta valet att socialdemokraterna
å folkpartiet å centerpartiet ja dä ä dä gamla
bondeförbundet dä geck frammåt mäns alle di annre geck
bakut å allra värst va dä för högern som geck ne mä en
sju-åtta procentenheter i valet te reksdan. Dä ä så en
nästan töcker sönn om en del å dom som jobbat å sletet
mä valet å så går dä så illa män dä förståss att förra
gången så va dä socialdemokraterna som förlora så dä
jämnar väl ut se mä tin. Män samtidit ä dä ju tröggt å
veta att di ente får shansen å fördärva lannet en gång
te som di gjore för tie år sen å som vi har ont å än.

Tilda har vatt på äventyr igen ska ja sä. Å dä va på
dä viset att ho hade skadat se i ena benet så ho va
omlindader å gipsader så väl så ho va bleen
strakbenter å därföre så hade di lånt ena rullstol
tena å så feck di för se att vi fyra ja Teobald å
Tilda å så Agusta å ja skolle besöka Kurrebo när såm
di hade en teställning där så di hade stässlat en buss
som konne ta mä se rullstol å fyra gamlingar å så for
vi te Kurrebo.

Ja du vet kanske ente va dä ä för slas plats dä där
Kurrebo. Jo dä ä en gammel går egentlien som legger ve
sjön Åsnen å dä va där om du kanske menns en kapten
Klingspor som för mönna år sen börjte mä
froktaodlingar å annra sorts odlingar mä å så har dä
fortsatt så att dä än i dänna da ä tehåll för såna som
odlar väkster å nu ä dä så att dä ä kommun som äjer
stället å så ä dä en steftelse som skötar om att.

Å då häromsistens så for vi iallefall dit för å si på
höstblomsterna för si blomster dä har di på hele
stället å dä ä väl på dä sättet att dä ä ett stort
företag som heter Nelsons Frö å som sälj fröer å sånt
som står för blomsterprakten å så är dä en styrelse
som har hann om hela anläggninga. Å så ä dä på dä
stället så att dä ligger ryselit höjt å en sir ut över
sjön Åsnen änna bårt te dä annra lannet å nåra
körketorn kan en si mä när som dä ä klart i lufta.

När vi så kom där på infarta vi fyra å Teobald han
sjussade Tilda i rullstolen så ä dä så att när en
kommer fram te byggningana ve dä nyare gula huset
höjst opp i backen så sluttar väjen därifrå å ner
igönom nåt alldeles makalöst. Å olöcklitvis så sto dä
ve sian å väjen en kar som sålde körgar å alla di sla
å där ble Teobald stannanes för å kika på körgar å då
glömde han å hålla i rullstolen så den ga se iväj
neråt backen mä Tilda setanes i. Å ja ja skrek te
Teobald att han skolle hugga tag i rullstolen för si
nu så åker Tilda å då titta han te lite å så sa han
helt longt att ho klarar se för si dä gör ho allti å
så fortsatte han sett studerane utå körgar.

Tilda ho tjoade te lite när ho försto varåt dä barkade
hän män sen så feck ho annat å tänka på för ho va ju
tvongen å styra för si annars konne ho ju ha fart å
väjen å ne ve sian å dä ä rätt så höjer kant där på
högersian ve plommonaträna å så feck ho ju ente krocka
mä garashet såm ä halvväjs ner te lagårn som legger
neranför dän gamla röamangårdsböggnaden. Å dä ska ja
sä att dä va håken va ena rullstol kan få fart å dä så
rent komiskt ut när Tilda for fram mä sett vita
gipsade ben pekanes rätt fram ja dä va akkurat som ena
viter noshörning som skenade neföre dän branta
Kurrebobacken mä sett horn i högsta hugg.

Å när ho passera dän gamla mangårsböggninga så sto dä
folk där å gapa å di unnrade väl huvåret dätta
äventyret skolle sluta män si Tilda ho hade kåmmet på
knepet mä å styra så dä geck galant förbi å så
fortsatte ho ner mot lagårn som legger te vänster om
väjen i slutet å backen å där så börja dä plana ut å
så övergår väjen ätter lagårn te en sämmer väj såm går
ner te sjön å ä mer som en skogsväj å där tydde Tilda
ente kontrollera ekipaget lännger utan dä to stopp där
nere i nåra buskar ve sian å väjen. Å där satt ho när
vi annra äntelien kom fram tena ja dä va ju nåra
hunnra meter ho åkte iväj så vi ble ätter redit.

Å vet ni va kärringa sa då vi kom fram. Jo ho sa att
dä här dä va så skoj så dä vell ja göra om så ni fån
va så goa å dra opp me igen så ja kan åka en gång te.
Teobald å ja vi kika på varann i smyg å så sa vi mä en
mun att vesst kan vi göra dä. Å så dro vi opp na för
backen, ja vi feck jälpe utå folket på gårn som spände
dän store gräsklipparn före för si vi hade allri årkat
mä dä själve så gamle å trötta som vi ä. Män när vi
väl va oppanför backen mä Tilda så to Teobald befälet
över rullstol å Tilda å körde trots henna högjudda
protesteringar ut na frå området så att dä ente skolle
opprepas igen. För si hade vi stannt kvar så ger ja me
håken på att ho hade rullat fram te backen å ejen
kraft å så hade ho gett se ne en gång te för si ho ä
ente som annra kärringar ho ente ånä.

Om ni kommer tebakes hit nån gång så måste vi ta å
besöka Kurrebo så ni fån si hur fint där ä. Dä ä en
rener fröjd å lulla ikring bland alla vackra väkster å
blomster åtminstingens om en slepper å ha ena
grannkärring som kör utförsrally mä rullstol mä se
dit.

Höstelia hälsningar frå
Agust å Agusta


Arkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001


Tillbaka<<