Korpatorpet Urshult den 20 augusti 2002

God dag igen broder!

Ja nu har väl hele sommarn snart ronnet förbi oss här på Korpatorpet fast att dä ä ännu redit varmt å törrt för si dä ä då nåt besönnerlit mä väret nuförtin för si dä kan åske å rängna nånna kilometrar bårt män du ska då icke tro att dä kömmer nå regn å tale om här på trakta ente. Ånä dä ä så törrt i trägårslannen att dä dammar när hynna sätter se te å pinkar å då ä dä törrt ska en sä.

Nu ä dän dära blusfestivalen överstökader å dä va mö utsocknes fölk som va där å bevestade dä hela ätter va Tilda sär å ho vet att ju för si ho va ju där natvis å kunskapade som vanlit. Å di spelte nästan lika höjt som sist män inte redit å dä ju bra att di sänker lite på dä för si å stå framför di högtalarne ä sju resor värre än å gå in i svinastallet te trehunnra hungria gresar å dä vell ente sä lite dä.

Häromsistens så kom Teobald fram te me å så frågte han om ja vesste va dä va för da i da. Ja dä ä väl sönda sa ja män då sa han att i da du Agust ä dä prexis femti år sen ni på Korpatorpet ble å mä eran eka å i å mä dä så har ja en bekännelse å göra om du vell höra att. Å dä dä velle ja ju järna för si dä dä va ett redit mysterium huvåret dän ekan konne försvenna spårlöst frå Korpagylen. Å dän som sist hade na dä va ju Teobald som hade lånt dän te å ut på natta å feska kräfsor ella ål ella va han skolle.

Jo du Agust sa han när vi hade satt oss på bänken onner storaplen nere ve båtlannet, dä ja ska tala om nu dä kommer du nog ente å tro på å dä kan väl kvetta isåfall män så här geck dä te. Män en måste ha sinnelaget öppet å fritt frå gammalt invant å sånt som brukar va sa han Teobald.

Ja va ju ute mä ekan på Korpagylen ve midnattstin å dä va skomt som håken för si dä va lite molnit dän natta. Å så när ja kom bort på djupvattnet ve Trollaknallen ja dä ä ju brådjupt där utanföre så börjte dä helt plötselit å hända konstia saker å ekan börjte å dras mot dän höga klippväggen ve Trollaknallen. Plötselit så höjde se hela klippan sakta män säkert opp å dä skymtade ljus unner te å dä va fyra pelare utå granit som lötte hela stenblocket så att te slut så konne bå ja å ekan komma unner där å då så oppsto dä liksom en fors frå gylen å in onne dän opphöjda klippan.

Å dä ble sånt sug i vannet så rätt att ja rodde ifrå så möt ja tydde så åkte ja å ekan in unner klippan å in i nåt som, ja du tror ju inte på dätta men dä va Korpagylen fast rätt att dä va mörka natta när ja åkte in så va dä som på dan så ljust va dä där då. Å ja såg bakom me att Trollaknallen så likadan ut frå dä hållet å så så ja huvåret pelarna som höllt opp klippan sänkte se ne å så va dän utvägen plötslit stängder för me. Å ja så me omkring å feck si nånna könstia figurer på din brögga Agust ve Korpatorpet så ja rodde däråt, ja du vet ju att ja allri vatt rädder å me å så tötte ja att ja va tvongen å ta reda på va dä va som va på färde.
När ja kom nämre så så ja att dä ente va nå vanlia mänskor som sto där rätt om di så ut som folk utan dä va mer som nåt overklit över dom å dän störste å äldste som no va nån hövding han vinkade te me att ro in dit te han ve bröggan. Välkommen te vår sia utå denna världen min gode Teobald sa han å skrockade lite. Ja hoppas inte du ble rädder när vi to in de hit sa han män så ha vi också hatt ögona på dej så vi vet att du inte ä rädder å de precis å dä va därföre vi valde de te detta bestyret å.

Ja heter Gottlieb å ä väl va ni mänskor skulle kalla ett troll å di annre här ä mina hjälpredor för dä ä ja som basar över detta hologrammet, ja sånt begriper väl inte ni mänskor er på för dä ä ju laserteknik å dä ä ente oppfonnet utå ere än män vi har hatt att i tusentals år redan. Å dä visar allting i er värld å vi kan finnas mitt ibland er utan att ni vet om att vi finns där å för å bevisa dä så kan vi gå bort te Agust å Agusta så får du si va di hålls mä på natta när di tror att ingen sir dom.

Å så geck vi dit å Gottlieb geck in som om han ägde huset å ja följde mä å så geck han in i kammarn där ni lå å dä ska ja sä de Agust att dä vell ja ente tala om va som ja såg där män ni va ju rätt så nygefta ve den tin du å Agusta så dä va livat dä va dä. Män ni märkte inte att vi va där så vi va no osynlia på nåt vis å inte märkte hunnen nåt häller utan en gång då dän gruffade lite å hunnar har ju bätter sinnen än va vi har.

Tror du me nu då sa Gottlieb då vi geck tebaks te bryggan. Vi gör en spegling utå människornas värld å så kan vi va i den utan att di märker nåt å därföre så behöver vi inte själve göra så möt för å hålla snyggt i vår värld. Å vi kan mä hjälp å vårt tekniska kunnade eller trolleri om du så vell ordna allting även åt mänskorna om vi vill män dä ä en sak vi inte kan vi här på annra sian, ja du får gärna kalla oss troll för si dä ä ente helt fel egentliän om du vell för enkelhetens skull. Vi kan inte tillverka nåt som vi kan åka på eller i, dä måste vi ha hjälpe mä utå mänskorna å dä ä därföre du ä här nu i natt.

Den gamle, ja min företrädare har alltid önskat se å få åka ut på Korpagylens vatten för han har töckt att dä har sitt så mysit ut när ni har rott ikring där så nu så ska vi lägga besla på korpatorparns eka genom dej å så ska vi se te så han får en nyer snart igen å dä ska du hjälpa te mä du Teobald. Män först så ska ja berätta mer om oss å huvåret vi arbetar å bor å så män detta ä nåt som du inte får yppa te nån levanes mänska förrän om femti år sa han å då ä du så gaggig sådå ä dä ändå ingen som tror på att. Män dä ska ja tala om en annan gång för de Agust sa Teobald.
När ja skulle tebaks ätter många timmar hos trollen så sa Gottlieb bara te me att stå stella på din brögga å så försvann han å di annre trollena å rätt som dä va så ännrades ljuset å dä va morrondimma över gylen å ja va tebaka i vår egen värld.

Män ekan då Teobald fråga ja, dä va ju min. Jovesst sa han män menns du inte att ja bjö dej å Agusta på resa å inträde te sommarfesten i Torne å att du där köpte ena lott i båtlotteriet å vann en spinkanes nyer eka å du ble så gla så du sa te me att då slepper du å betala ekan du slarvade bort för me å dä får räcka mä resa å inträdesavgiften. Män ja ger me håken på att dä va Gottlieb som orna mä dän vinsten å så va dä för ja träffa honom igen sen nåra gånger män dä får ja berätta om nån annan gång.

Ja dä ä möt som ente vi vanlia mänskor fån va mä om bare därföre att vi ska va så håkens ordentlia å ente tro på nået annat än tocket som vi haen vetenskapelia bevis före å dä ä nock som ena hämsko för hele världa dä. För si om dä Teobald berättat om trollena ä sant ja si då skolle den som har kontakt mä dom kunna göra sånt som vi mänskor ente ens kan gissa oss te i da dä ä säkert dä.

Nu så stundar dä val å di olike partiera har begynt å ladda opp för slutspurten så snart så bler vi bombarderade mä allsköns skrefter å påverkelse ifrå bå tiningar å radion å teven å dä ä då hiskelit å skåda huvåret di slingrar se för å få nån ynka röst mer. Män si ja ja har bestämt me ena gång för alla så dä får ble dä socialdemokratiska partiet som får min röst å dä får di för atte di vell småfolket väl å så vell di att bönner å annra småföretajare ska få ågång mä sina varor ella va dä ä di har å så vell dä partiet att dä ska gå å leva även här ute på lannet å ente bara i di store städera där dä redan ä för möt fölk.

Näste gång så ska ja berätta mer om va Teobald har sajt te me om trollena å så ska du få reda på huvåret dä geck i valet fast en annan ä ju så gammel så inte ens di värste småfolkshatarna hinner ta kål på en innan en trellar å pennen å se själver så te säjanes.

Varma hälsningar
Agust å Agusta


Arkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001

Tillbaka<<