Korpatorpet Urshult den 7 juli 2002

Hallå broder!

Dä va intresiant å höra om huvåret ni amrikanare blett tvongna te å hålla höjsta bereskap hele tin för te å försöka å förekomma di däre teroisterna som hotar ere. Å dä värkar va nåra infernaliska bovar å banditer di däre som ente bryr se nåt om sitt ejet liv bare di tyar ta ihäl nåra utå er amrikanare på samme gång.

Ja kan tala om att ja har fått me påpälsat om dän därna sjäjken som va här mä alle sina hustruar för te å köpa ty. Ja hade vesst oppgett åt hunnanivåll fel namn på dän skråen å dä hade en utå di 27 hustrurna sitt på internätet å dä va väl ho som sitt att frå början mä då. Å dän hustrun ho va vesst bördi frå Småland så ho konne mä språket mä då föståss. Å ho lät meddela genom ett tocket dära majl te Magdalena ja ho heter så internätdäkan som har hann om urshultahemsian att dä skolle oppges rätt namn på sjäjken för si anners så skolle han mi sjäk allri mer komma å hannla ty i Urshult ente.

Dänna dära sjäjkhustrun skrev att han heter Shejk Fulafan ibn Fejk å inte nåt annat så dä så. Vecket härmä ä terättat å deminterat ella va dä heter. Män en sir ju att en ä bevakader å påpassader hele tin sen en geck mä i dänna hära internäthistorian.

Ja vesst va dä en skaplier dekt rätt om en töcker att dän haltar lite iblann män en får betänka att dän skrevs på minner än en haltimme å i lätt salongsberusat testånd. Å namnet Bjälkegrand dä tarvar si egen historia dä å dä ä lika könstit som allt annt som rör dän familjen.

Män först så ska ja förtälja ett annat utå Tildas äventyr. När Tilda va ung så va ho stässlad te pia i prästgårn i Urshult å då råkte ho ut för nåt besönnerlit som ho har talt om för me å som ho igentelien ente vell ska komma ut män ja vell att folk ska få reda på att. Män dä ä no ingen ann som vet om att fast en del kanse kan dra se te minnes annra konstiheter som va ve dän tin.

Ve ett tefälle så hade Tilda ärene å nå sla opp på prästagårsvinden å väl där så tötte ho dä va nå konstit inne bak dän ene murstocken så ho klev fram å feck då si e kvenna som va där bakom. Nu ä dä ju så att Tilda ente ä nåt vanlit fruntimmer presis som bler te se i fösta tajet så ho to att ju lognt å frågte kvennan vem ho va å va ho skolle där å göra män dä velle ho ente sä.

Dä va nåt konstit mä na sa Tilda å henna klär va gammeldags ja såna som di Agusta brukar te å ha sa ho te me män dä ä väl ente nåt märkelit mä Agustas klär för di har ho ju ärvt ätter sin gammelmormor så så konstia ä di väl ente då. Dä enda dän kvennan sa va att mett hus har brånnet, mett hus har brånnet så ja hade ingenstans å ta väjen utan hit.

Sen så börjte dän konstia kvennan förblekna bort å te slut så syntes ho ente mer å där sto ja sa Tilda å vesste varsken utåt älla inåt. Män som ho sa te me så måste en no ha ett senne som ä öppet å olåst för te å kunna si sånt som en annars ente kan tro ska fennas.

Dä va ena sönda som Tilda hade sitt dän könstia kvennan på prästagårsvinnen å i dän kommane veckan så feck ho höra en del rökten som börjte gå på böjden om att dä hade vatt nåt könstit på natta imilla lördan å söndan. Folk som hade vatt på fäst å vatt näre urshultaviken ve midnattstin hade sitt en konstier båt som kom över vannet frå Utnäsahållet å som roddes utå en kar mä slokhatt å baki båten satt ett konstit kvennfolk å dä hade vatt som ett ljusesken som dän båten va i å dä ble inga svallvågar ätterpå häller enlit va di töckte se si. Å på lannen runt sjön så skällde hunnarna å hästarna gnäggade å korna råma å dä va ett herrans liv ikring sjön.

Båten i dä könstia skenet å mä dän konstie roddaren å mä dän könstia kvennan la enlit röktet te neranföre prästagårn å sen så la ho iväj oppföre backen å försvann å sen däss har ingen sett na rätt om dä va nån som geck dit för å si ätte va dä va. Män kvennan va försvånnen å nåen båt fanns dä ente heller å inga spår ätter nån häller. Så dä hela ble väl skrevet på spritens konto som fylledille män si dä vesste Tilda att dä va mera mä dätta än så. Å sen så feck Tilda höra att dä faktist hade brunnet ett boningshus oppåt sjön å dä hade vatt dän lördan som dätta hade hänt så ho börjte allt unnra lite ändå. Män ho feck allri si dän skepnaden igen å lika glaer va ho för dä ätter va dä lät påna.

Di ska ha en tocken dära rock å blusfestivial i Urshult å dä sa vesst va ena helg i metten å augusti månad. Dä hade di förra året mä å då levde di loppan så pass så bå nöten å hästen här på Korpatorpet geck in i lagårn självmant å dä va som om di bare vatt borte i våran löcka å spela för si så högt hade di skruat opp ljudet på sine höjtalare å änndå ä dä ju flere kilometrar te byn härifrå Korpatorpet. Di hålls nere ve rössvikagårarna där dä numera ä en restaurant som heter Lelles lada å där ä dä ornat mä sån därn bädd å bräkfest också som englesmännen kallar att. Där kan turistera hysa in se för natta om di vell å så kan di få frukost på mörnen därpå å dä ä ju bra dä.

Vi va bort te Teobald å Tilda häromdan å drack ättermeddaskaffe å då va vi lite nestämda å sorgsena därföre att så mönna utå våra släktingar å vänner å bekanta har gått bårt ifrå oss i förti. Så vi satt å mindes å tötte att livet ä oberäknelit å döden kan va rätt så orättvis när dä gäller vem som ska fortsätta å vem som ska lämna detta jordeliv. Å Teobald han skaldade ihopa en dekt om dätta å dän kanse ja skriver ner nån gång så du får läsa han.

Dä håller på å gå åt häcklefjäll mä dä stolta travbanebögget. Di som har hann om dä di vesste vesst ente att dä ä gött om sten i Småland så nu så spräcker di vesst sin kalekyl därföre att di ente har unnersökt marka å räknat ut hur möe sten där va. Å ä dä bara hälten så gött om sten där som här på Korpatorpet så ä dä alldeles för möt för te å börja bygga tocka anläggelser på om di ente vet om i förväj hur möt sten dä ä för si dä bler åt hälsike möcke dyrare då än va di trott ifrå begönnelsen.

Vildsvina invaderar Småland. Rätt som en går i skojen så kan en tro att dä har vatt nån mä jorfräs å krabbat på nåt ställe män när en sir närmre ätter så syns dä att dä ä gresar som vatt i farta. Di vänner opp å ner på store stöcke jor när di letar ätter rötter ella larver ella ollon ella va dä ä. Snart får en väl in dom i trägårn å då bler dä ente rolit ente. Män en får väl hetta på nåt sätt å ble å mä dom rackarna.

Varma hälsningar
Agust å Agusta


Arkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001


Tillbaka<<