Korpatorpet Urshult den 5 juni 2002


Hello igen broder!
Håppas ni mår bra å att ni ente ä blena drabbate utå nåra farsoter ella bomber ella nåt annat oty som ä så vanlit nuförtin. Här ä vi friske å krye å i farta värre imellan tevelisjonsprogrammena för si nu så våras dä på Korpatorpet bå när dä gäller teknikernas intåg å jorbruk å du menns väl vecket knäkla knegane dä va mä dä på din ti hemma.
Du unnrade om huvåret dä va på arbetanas da i Tingsryd. Ja dä sa ja sä de att dä va ente så mönna som va där män dä ä väl så nuförtin att dä fenns di som skäms för å va vanlia arbetare å torpare å så så di vell ente visa se på hemmaplan ihopa mä politikarna. Män ja ja skäms ente för å va torpare å så så för me geck dä ju an. Å dän dära däkan som vell in i riksdan henne va dä fräs på så ja tror min sjäk ja ska krössa för na på valsedeln. Ja vi får sätta kröss nuförtin för den som vi vell ska komma se höjre opp på listan.
Å så timar dä stora förännringar igen här i lella Urshult för dä va ju inte så länge sen dä slo igen en matbutik å nu så ska hele järnaffärn flötta över gatan te dän gamla sentralen där di sålde jordbruksgrejor förr. Å så ska dä ble bostäder i dä huset där di hålls nu å dä bler ju ett redit fint läge å bo så en kanse skulle tinga på en läjenhet där i go ti för hocken vet hur länge Agusta å ja vell seta här på torpet.
Du unnrar om en kan få hjälpe här på trakten om en skolle ble sjuker å dä kan ja väl påstå att dä ä rätt bra ställt mä dä rätt om vi inte kan träffa nån doktare här hemma i Urshult utan sa en träffa doktare så får en ta se te Ryd män där ä dä välornat på alla sätt å vis. Å en betalar bara opp te 900 kr på ett år å sen kan en ränna där hur möt som helst unner dä året å dä ä ju bra dä.
Å dä ä doktia doktare vi ha i Ryd dä ä en kar å ett fruntimmer fast ho ä bara där halve tin å dän annre halvan ä ho mamma hemma hos sine barn å dä ä ju sympatistist värre töcker ja. Män nu så har vesst den manlie doktaren blett osams mä högste hönset i kommun om en hoper flöktingar som ä flöttader te Ryd frå Malmö mäns di ä unner utredane om di få stanna här äller ej. Å di ska ha sjukvård oppanpå alle vi som va här innan å dä töckte doktarn att dä skulle va mäornat innan di kom å dä kan en ju hålla mä han om. Så han vell inte stanna kvar å arbeta i Tingsryds kommun å dä ä för jäklit dä dä töcker vi allihopa här i Utanbyn å Urshult mä. Män vi hoppas på dä bästa i dän vägen.
Män skolle en ble redit sjuker ella skadader så får en allt va så go å åka te Växjö lasarett å ble vegjorer för där ä dä mönna spesialister som kan sina saker sär Tilda som har provat di meste va ja förstår.
I samme hus som doktarna i Ryd så fenns dä också sköteskor som hjälper di som har enklare krämpor å sa ha sprutor ella lägga om sår å så å dä ä ju bra dä mä. Å så kan di blivane mammorna komma dit å få träffa barnmorskan å så kan di som redan ä mammor ella pappor komma dit å visa opp sina ongar för å si ätte att di inte ä behäftade mä nånna sjukdomar älla annra brister å dä ä ju bra dä töcker ja.
Å så fenns dä aptek i dä huset mä å dä ä då redit välornat sa ja sä för först så sa en tröcka på en knapp å då får en seg ett nummer å när en väl har fått seg ett nummer så kan en säta se å pusta ut te däss dä bler ens tur å kan en då visa på att en har fått ett nummer ja då så kan en få sina medikamenter män om en inte tar ett nummer först så bler dä häller inga affärder gjora män fleckona på apteket ä ju så hjälpsamma å tevetanes så dä brukar gå bra rätt om en ä gammel å stabbier som ja.
Dä fenns ett bibliotek mä i dä huset i Ryd män dä behöver inte vi urshultaboar anlita för si vi har ju eget sånt har i Urshult å dä ä ju bra att dä fenns på nära håll även om vi har en bra bit å gå innan vi är där Agusta å ja.
Urshult har kommet mä i ett hästrike åckså. Just presis dä för si di har böggt ena travbana i Tingsryd å så har di mä anledelse utå dä döpt hela kommun te just hästrike. Å så ä vårat härad dä hästatätaste i hela lannet säjs dä så rätt va dä ä så ska väl hele Värends härade byta namn te Hästrikland istället. Så nu bor en i ett hästrikehus kanveta ättersom familjer mä många ongar feck hjälpe på femtitalet å dä allmänna te å bögga mänskovärdia bostäder å kallte di för barnrikehus så ska väl nu alle gårar mä häst äller som passar te å hålla häst här på trakta kallas hästrikehus. Ja jisses va di hettar på nuförtin.
Dän däringa travbanan dä ä en långer rackare å dän längste i hele Europa säjs dä å dän ä en englesk mil ella 1609 meter. Jag tänkte i dä samanhanget på att om en å di krakarna i stället hade hjälpt te å plöjt vår store åker så hade dä blett samme sträcka å då hade dä väl vatt nån nötta mä att i stället för å ränna utan nån mening. Fast di ska väl spela tockert därnt totospel där å locka te se folk frå hele lannet te å titta på å så.
Män dä kan kanse gynna även Korpatorpet för dä sir ut te å ble pris på höet när di kommet igång där borte å dä ä flere hunnra hästar som ska utforas å dä vete håken om dä ä lönt länger för bönnera å hålla på mä mjölk å kött å sånt sen när di kan sälja höet te travbanan i stället för dubbla priset mot va dä ä värt te mjölkekorna. Män vi få väl si hur dä bler mä dä män spännande ä dä sär Tilda som vatt därborte å kunskapat unner byggtiden å dä ä ett håkens så stort stöcke mark som går åt te att sär ho. Å dä kommer å ble så mön hästaskit att di får anlita entreprenörer te å ta hann om att å försöka ble å mä att te nåt vettit ännamål.
Ja lovte ju å berätta om Tilda å Teobald Bjälkegrand på Kärrtörpet å dä ska ja begynna mä nu män dä ä så möt så ja vet inte rektit va ja ska börja mä. Ja Tilda kommer du väl ihåg frå ungdomen för ho ä ju födder å oppvoxen på Kärrtörpet män ho ä ju lite ynngre än du å jämgammel mä me för vi ä ju klasskamrater i skolan å läste fram för prästen å konfimerades på samme gång mä.
Män Teobald som frå början hette Svensson i ätternamn ä en utsocknes fågel frå Närke som kom te Urshult å en slump å dä habbade se så att sen så va dä just Tilda som va orsak te att han ble kvar här. Män först så lå han i mönna år i Uppsala å skrev en avhandling som dä kallas å så skulle han doktorera i dä ämnet som va "Överdriven alkoholkonsumtions menliga inverkan på mänsklig omdömesförmåga". Å han hade bedrevet många å inträngane studier tesammans mä nåra kumpaner där i Uppsala i dä ämnet sa han. Män som han förtalte en gång då han hade inmundigat en hel del å sånt som förr va hans studiematrial så sprack dä ve dispyteringen redan innan dispyten kom igång å dä berodde på som han sa att han kände se körder redan då han kom in i salen å feck si raden å proffesorer å annra lärda herrar.
När ja kom in där i salen sa Teobald å feck si en rad härabrea å bistra äldre herrar iklädda svarta klädnader å kindskägg å mä röa näsor å blodsprängda öjon stirra på mej mä fientliga uttryck i ansektena så höll ja ett litet tal å sa te di att i det här läget visar mina forskningsresultat att jag inte kan förvänta mej nån posetiv behandling utå denna lärda församling å så vände ja på klacken å geck ut.
Etter den händelsen kände Teobald leda ve bå Uppsala å allt va studeranet hette och å ble poet istället å flötta te en liten stuga i Småland som han hyrde å dän råkte te å ligga just här i Utanbyn ve väjskälet te Kärrtorpet ja du vet nock vecket ja menar. Å dä ska ja sä dej broder att han ä doktier på å dekta ihopa dekter å dä bevisade han ena sommarkväll i fjor då han å Tilda va på kafferep hos oss å när som Agusta å Tilda å ja lämnade han ensammen ena stunn på verandan för vi skulen gå å titta på nånna växter såm Tilda velle ble ve. Män dä va ente förrn nånna dar ätterpå som vi opptäckte Agusta å ja att den oheringen måste ha lött opp bordduken ja vi ha ett runt vitt sånt därnt modärnt män lessamet plastbor på veranda å så hade han skrevet ena långer dekt runt hela borskivan längsmä borkanten å sen så lajt tebaks borduken igen. Dä sa ja nu skriva å så att ni kan få läsa att i åck. Män han ä dålier på å stava å så så ni fåen ha överseene mä dä för si ja ska skriva å att presis så som Teobald har skrevet att å dä dä måste en för si annars så rimmar dä illa i versarna män så ä han ju ingen rediå smålänning heller så en kan inte begära så möt å han.
Nu må ja sluta för nu har ja kramp i hele hannen så i fån ge ere te tåls mä dekta te näste gång.

Kära hälsninga frå
Agust å Agusta


Arkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001

Tillbaka<<