Korpatorpet Urshult den 19 maj 2002


Hello igen broder!
Dä va ente snällt å de å påskina att ja juer om bå dä ena å dä annra i mina brev. Du som själver ä född å oppvoxen här i Utanbyn borde väl veta att vi här på byn har dän vanen att om dä fenns e sanning så håller vi oss te dän så därföre betackar ja me för vidare påhoppane om att ja skulle fara mä löjn å dekterier.

Sen sist så har dä hänt store ting i Urshult för dän gamle mataffärn har lajts ner å opphöret mä kort varsel så di nye i dän annre affärn kommer å få ta över möt utå dä som di gamle har hatt ja bå kunder å hemtransporterning utå mat te folk på lannet å så. Män dä ska no gå dä mä bara di får komma iorning ätter denna överraskelse.

Åså har ja nu tatt reda på va som skulle ha hänt imella Tilda på Kärrtorpet å byns optikare å dän historian börjte ta me faktist mä tevelisionen. Ja har fått höre denna historia frå flera å varanra oberoenes källor så dän ä nock sann män ja kan ente garantera att.

Alltså så hade Teobald som ä Tildas gubbe införskaffat en sån därn porrtallrik som Tilda kallar dän å dän ä oppskruader på Kärrtorpets gavelspets å sir faktist ut som ena tallrik å nåt sla. Inte vet ja vaföre Tilda kallar dän så män mä hjälp å dän så kan en vesst si mönna fler TVkanaler säjs dä än va vi kan som ente har en sån. Å mä hjälp å dän där manicken så hade Tilda sitt en utlänsker film som hade hanlat om e oppfinnare som hade hettat på nånna glasöjon som en kunne si gönom pappir å sånt mä å då hade ju Tilda bestämt se före att tocka glas dä skulle ho ha å mä så möcke unnersökane verksamhet som ho hålls mä så hade dä klart vatt ett bra hjälpemedel för na. Män ho hade ente tänkt på å ta reda på om dä va verklit ella dä bara va skoj mä att å dä skulle visa se va ett grovt messtag åna.

Dä ä nu dän stackars optikarn bler inblannader i historian för natvis så stegade Tilda in te han å skulle beställa såna öjonglas som en kunne si gönom pappir å sånt mä å optikarn han sto enlit vettnesoppgifter som ett levanes fråjetecken. Å Tilda ho förklarte å förklarte huvåret ho hade oppfattat dä ho hade sitt på filmen å optikarn han svarte å svarte att dä ente fanns nånna såna glasöjon i hele världen trodde han. Män så tänkte han te slut att en får väl göra nåt i alla fall så han ba Tilda setta ne så skulle han kolla om henna syn va redig å så å så satte han igång mä å testa å krabba å dä hela slutade mä att när Tilda geck ut därifrå så hade ho beställt nya fast alldeles vanlia glasöjon å dä behöfte ho nock män ho hade ändå lite svårt å smälta dä hela män ho ä som ho ä så ho to att mä ena klackspark män hade väl ändå mist lite å sett förtroende för dän stackars optikarn på Rävabacken som ente kunne orna henna beställning utå spesialglasöjnen som geck å si gönom pappir å sånt mä rätt om han trots allt gjore va han kunne för å va te lajs.

På tal om TV å tåcket så ä ju nuförtin Korpatorpet åckså utrustat mä en sån därn tevelisjonsapparat å dä ä en storer rackare å dän har väl nåt mä växtliheta å göra för dä står nå om videsgren ella va dä ä på han. Så nu sa en seta oppe om kvälla å glo på allt möjlit så en kommer allri i säng mä nån orning å Agusta ho bor nästan ve dän sakramenskade teven frå tidia mornen te sene kvälla å ho följer allt mä största intresse män ho steckar hele tin för dä dä behöver ho ente titta på. Å alle våre måltier ska därföre nuförtin förtäras i finrummet å dä har ta me håken te å mä börjt på å komma fram tocken dära snabbmat di kallart å som Agusta allti har avskytt som pesta å dä bare för å spare tid för å ente missa nåt vektit på teven å dä ä numera teveprogrammet i tininga som styr verksamheten på Korpatorpet.

Värst ä dä sent om måndaarna för då ä dä en lella flecksnärta te kalaskokerska som sa visa svenska folket hurvåret di sa laga te mat å så å dä ä krabbit när en har en tocken matmamma som Agusta breve se i tevesoffa. För si dä ä då inte nåt som dän däkan gör som bler gokänt utå Agusta ättersom ho har lajat mat i snart åtti år å kan dä på sine fem å ho kommenterar dä programmet så dä låter akurat som när Hyland gjore idrottsreferat i radion. Å iblann så far ho opp å verkar vella handgripeligen rätta te sånt som ho töcker däkan gör tosit ja Tina heter ho visst å har blett berömder på sin matlagning. Män ho ä granner däkan så en kan ju si på att bare utå dän anledninga föståss. Män vafföre kan di allri visa dän goaste meddasmaten som storsell mä krösnamos å mjölk å blå mandelpotatis te ella ock mä gräslök å grädde iställe för krösen. Dä går mä matjesell också föståss ella stekefläsk ella falukörv. Ella bruna bönor mä fläsk ella ärtavälling å sånt som en annan ä oppfödder på. Ella rågmjölsgröt ella silkegröt ella klappegröt.

En unnrar ju iblann om dä värkelien ä så gott som dän dära provsmakarn i teven vell låssas om fast en kan ju förstå att han ente kan seta i teven å racka ne på däkans mat dä vore ju ente bra dä för programmet dä ente. Män mä så mönna könstia kryddor å attiraljer som ho blannar i maten kan en ju unnra va dä ska bota för när dä enkla ä dä bästa å dä sär Agusta mä å ho bör ju veta män dän därna provsmakarn ä väl vaner ve å hålla masken för anners hade han väl ente fått dä jobbet ente. Män livat ä dä i tevesoffan när Tina ä i rutan dä ä säkert dä å en kväll så frågte ja Agusta va ä dä nu du steckar för sla Agusta å då sa ho utan att ta blecken frå teven att dä va ena ragghåsa å då sa ja att ä dä dä så ä dä då förste gången i mitt långa liv ja har sitt ena ragghåsa mä tumme å då titta ho te lite å då hade ho faktist i stridens hetta steckat dit ena tumme så dä feck ho riva opp igen å sa en va ärlier så värkar ta me faktist garnkonsumeringen ha sjunket sen teven kom i huset så dä ä nock annat också som blett fel å sen opprevet.

På tal om å stecka å garn å så så påstår Tilda att vi ha en utå landets störste å mäst välsortimenterade grosshannlare i tyger boenes å verkanes i Urshult i dä gamla hotellet å i dä gamla bageriet unner hotellet så har han ena butik där di sälj stuvbitar å sånt te låga priser å enlit Tilda så kan en få tag på fina ty te skaplia priser. Å så har di hotellet lite igång mä så di ornar mä lite å varje i dän branshen.

Män dä märkeliaste utå allt märkelit som vi ha här i Urshults socken ä no ändå Tilda å Teobald Bjälkegrand på Kärrtörpet å dä ska ja berätta mer om för ere näste gång ja skriver te ere där borte i Amerika. Å te däss så önskar ja ere all löcka å att dä ente sker nåra attentater å annra hemskheter bårte hos ere.

Kära hälsninga frå
Agust å Agusta


Arkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001

Tillbaka<<