Korpatorpet Urshult den 20 april 2002


Hello broder mä familj!

Internätet ä ena fantastisker oppfinning! Dä får en allt testå ändå för si Agusta ho har redan fått tebaks si förlorader tannprotes som vatt borte änna frå femtitalet tack vare internätet. Troat dän som vell män så ä dä. Å dä innan nån annons ens vatt införder på Urshultainternätet. Å så här ä dä mä dän historian.

En da kom dä ett utrikes brev te Agusta å dä va frå ena däka födder i Urshulta socken men numer boenes i Oodnadatta i Australien som hade vatt inne på Urshultainternätet å läst om Agustas krabb mä löstännera. Å då hade ho dratt se te minnes att henna pappa som geck i skolan på femtitalet nån gång hade nämt om att han å nåra annra herar hade vatt mä om å hetta nåra löstänner som gjore att di feck ena ide om å tevärka ett benrangel utå trä som di sen hade hatt å titta på när di läste om mänskokroppen i skolan å för å skrämme folk mä mä för den delen. Å ho hade för se att han hade nämt om att di hade hatt rektia tänner te döskallen å att benranglet numer fanns i nån gömma hemma på henna farförälrars ställe. Å ättersom vi känner den heren rätt väl så bestämde vi att vi skulle gå på visit å höra ätter hur dä va mä dätta.
Så Agusta å ja vi geck hem te henna förälrars går å prata mä henna pappa å han erkänte mäsamma å va redit ångerfuller å gjore avbön flere gånger för att han hade lajt besla på löstännera dän gången å han berätta att di haden hettat den inflöen i mellanrummet imella den ene stenstölpen å järnbalken i väjräcket ve diket som Agusta hade farit ner i. Å så hade di bestämt att di inte skulle sä nåt te nån om att för dä va allt nåra år ätte sen Agusta hade blett å mä dom så di mente att dä inte gjore nåt om di behöll han.

Å sen så geck vi te hanses förälrahem å där så begynte han å leta å minsju så hetta han dä väl unnanstoppade benranglet som va i gött skick å möcke rektit så satt dä ena äkta fast gammeldajs tannprotes i döskallen fast dän som va avsedder te e unnerkäke dän satt där uppe så dä så konstit ut dä töckte vi allt. Män annars så va dä ena välgjorder kopia utå ett redit benrangel å dä va gjort utå vitmålada träribbor å ganglar å leerna va utå öggleskruar så lemmarna hängde å slängde helt fritt å själve döskallen som va kretader utå trä dän mä han så redit räli å äkta ut mä sett brea smil som ble utå Agustas tänner. Så vi plåcka dän lösgommen frå döskallen å så to Agusta den mä se hem så nu ä gommen återbördader te modershuset så te säjanes å Agusta va löckli som ett barn på julaftan.

Män ente fanken passa di tännera te Agusta ente för ho hade änrat se så möt att det inte va nån passform alls å så va dä värsta dä att när ho hade han i mun så så ho nästan presis ut som döskallen själver å dä kunne ho ente mä så di löstännera ble allt förpassader te nån byrålåda i ställe. Å så äntelien så bestämde ho ti hos vår tannläkare för å rätta te di tänner ho redan har å så va dä mä dä. Män vesst ä väl internätet bra på å spåra bortkommena å udda ägodelar så säj. Ja tror mi sjäk ja ska skaffa me grejor för å få dä dära internätet hit ut te Korpatorpet mä fast då får en väl skaffa tillefon också så dä bler möt krabb, ushianemäj.
Som svar på din fråga om historian förra brevet så va di namnen utbytade å va bara mä för att själva berättelsen kräver att dä ä namn mä.

Tilda i Kärrtorpet har på mett uppdra kunskapat lite om socknas näringsliv å broder om du tror me äller ej så fenns dä enlit Tilda messne 75 företag ella firmor som bedriver nån sorts bisniss i Urshults socken. Å ho sa att di som har tegång te internätet själve kan si vecka dä ä för dä sa vesst finnas ena lista över dom på Urshultainternätet. Ja tror dä bästa vore broder om du skaffa dej internät för å själver kunna åläsa va som hänner här i hembygda. Å då konne du ju läse mina brev där mä så sparte ja ju in porto å dä ena mä dä annra.

Män ja kan ju tala om lite ändå om va vi ha för nåra som håller på mä bisniss eller sörvis ella så här i socknen. Speceributikena har ja ju redan nämt om i nåt brev män så ä här nåra matställen också där en kan gå å äta en bit mat om en kommer te samhället nån gång. Nere i lagårn på Rössvikagårn presis ve stranden i Urshultaviken har di inrett en restaurant som ä rätt så finer å där ä dä mönna som äter daglig lunch enlit Tilda å så kan en få en redi herrskapsmeddag där å. Å så ä dä som en väjkrog ella korvakiosk borte mot Tingsryshållet å där ha di också ena kiosk mä tiningar å godis å så kan en spela på trav å lotto å tips å va du vell å dä går över internätet dä mä sär Tilda. Å så går dä å drecka kaffe på nåra ställe i sockna särskilt på sommarn när alle turister ska fås å stanna å göra å mä lite extra pengar hos oss i kommun för dä behöver vi.

Å så har vi bensinmack som dä kallas å dä ä väl nåt amrikanskt slang för pump kan en tro män dä funkar iallefall sär Tilda å dän ä unnifär där såjen lå för länge sen. Å där ve macken så har di en redit bra bilverksta mä folk som kan bota bå traktorer å bilar å småmaskiner å va som hälst enlit va Tilda har tatt reda på. Å nån redi sme finns ju inte i var by nuförtin utan dä får ble annra värkstäder som gör såna grovsmie mä. Å så sälj di å sörvar trägårsmaskiner å sånt där också så där ä full rulle jämt enlit Tilda.

Å så ha vi en egen ögonriktare ella optikare som di också kallas å dän han hålls oppe i stora huset straks innan badstrannen å kampingen ve Rävabacken om du menns dän fast nå kamping va dä väl inte på din ti män bada gjore folk där iblann. Jo dä ä en doktier optikare dän där på Rävabacken fast ja har liasom på känn att Tilda har nåt otalt mä han å dä sa ja minsann kunskapa lite själver i hur våret dä kan va mä dä för si Tilda ho ä som ho ä å henna historia kunne lätt fylla flere böcker mä di mest befängda hännelser så möt som ho vatt mä om dän käringa så ja får väl berätta lite om na nån gång.

Å i samma hus ve Rävabacken så kan en få sin klocka hoplappader om dän inte ä alldeles sönner i småsmulor å dä ä väl mäst optikarns farsgubbe som hålls mä dä småplocket. Ja dä kan ju va rätt så rejäla ur di kommer draanes mä mä iblann som golvur å amerikaklockor å sånt. Män ja tror inte han brukar bli bet på att vad dä än ä för sla di kommer mä. Ja dä ä bra å ha såna kunnia spesialister i Urshult när dä krabbar mä synen eller tidens gång så te säjanes. Å enlit va Tilda sär så ä urmakarn en doktier shackspelare mä så om du kommer hit hem så kan du utmana han du som också ä en jäkel på dä spelet nuförtin enlit va ja förstår. Tilda sär att dä går bra å spela shack på internätet mä så då kan du ju spela mä han dän väjen när du skaffat sånt själv.
Våren närmar se mä raska stej liksom vårbruket som börjar på å ble allt tyngre för var år å dä beror no inte på att dä blett mer svårarbetat utan att kraftera åmattas ätter hann som åren går. Män en får väl krabba mä att så gott dä går å en behöver ju inte ha så möt igång nuförtin utan bare så en har lite te husbehov å markera hålls öppna utå djurena. Å så kan en ju läja för di värste sysslorna som plöjning å sånt där å bönnerna har gått ihopa om ett företag som sköter om sånt mot betalning förstås å di kan en vetala när dä behövs.

Å snart så ska vi ta oss te Tingsry Agusta å ja för å va mä ve förstamajfiranet som di vesst ska ha i Dackeskolan i år å dä bler ju spännane å si hur våret dä sir ut å ä där. Å så ä en ju blann likar när en ä mä där för dä ä ju mäst småfolk å torpare å arbetare å såna som ä där. Så no ska Agusta å ja ta oss te derases sammankomst allti å så kommer dä vesst nån höjdare frå LO som sa hålla tal tesammens mä våran tjutreåria riksdagskandidat Åsa Karlsson frå Växjö å dä vell en ju ente missa.

Kära hälsninga frå
Agust å AgustaArkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001

Tillbaka<<