Korpatorpet Urshult den 24 februari 2002

Käre broder å svägerska!

Tack för brev å dä ena mä dä annra. Dä va då rent hiskelit va du ä bleen förveten på alting i våra trakter. Du fråjar å fråjar om bå sörvis å fermor å företaj å hyresläjenheter så en rent å kan tro atte ni tänker å flötta hit på gamleda. Å allt ditt fråjane feck me å tänka på talesätte atte e tosing kan fråja mer än va tie lärde kan svare på. Vecket då åckså betyder atte ja får lov te å anlita Tilda te å kunskapa i allt dä som du fråjar om så atte ja kan ge de nåtsånära redia besked om dä ena å dä annra.

Apropås internätshistorian så såten vi i goan ro ve köksboret en da när ja sa te Agusta att nu ä dä dajs te å säta på kafipannan för nu så geck hynna å la se bak velårn å dä gör ho bare dän gång såm Tilda i Kärrtorpet ä på ingång så te säjanes. Ja har kanse ente förtalt att vi även han e hynna såm bor inne hos oss i stuan å håller vakt å så. Å dän hynna ho mäkår långt i förväj näa som dä ä dajs för te å få besök utå Tilda. Å då så gömmer ho se bare i rene sälbevarälsedrifta för te å ente ble netrampater utå dän vervelstormen när som ho rusar inn utan å knacke älla nåt. Dä brukar kosta nåra koppar kaffi att få di senasta nyhetenå utå dän vandrane infomasjonssentralen såm benämnes Tilda i Kärrtorpet så därföre så ä dä lia bra å säta på kaffihurran mäsamma när larmet går.

Möcke rektit så kom Tilda inrusanes i da fast att i da så sa ho atte ho ente hadä nåt setanes ärene utan ho unnra om ja konne hjälpa na mä e sak så ja fölte henne ut å då på stijen te Kärrtorpet å vi va utåm hörhåll för Agusta så sa ho att nu har ja kunskapat angåenes hemsian å du sa veta Agust atte du närer e orm ve di barm. Dä ä di Agusta som har låtet däkorna få fatt i brevet dett å dä sa vesst va ett te som di ha fått å na så nu får du allt ta å skrälla opp mä käringa di du Agust. Män vesst ä dä lita spännane atte dia brev ä tegänglia över hele vären för di som ha tegång te internätet å kan mä att å så så me gör dä int nå om dä rätt skulle ble fler å rätt om du sär nå om me i breven hellre sa ho, för henna barnabarn töckte dä va kul å läsa om na å om sånt som hänner här.

När ja kåmmet tebakes å förhört Agusta bå länge å väl så kråp dä fram att dä va ho som va dän skyldie te att mett brev ä utlämnat te å läsas för alle som har lust å som tittar på rätt ställe på internätet. Ja dä legger te på så sätt mä att att Agusta som ä rätt så sparsammer å se hade råkat på e å dom som sköter om dä där urshultainternätet när ho var te byn å skolle posta mett brev å då hade dän däkan, för si dä ä ju ett par unga däkor som ä frå Urshulta by dän ena å dän annra ä frå Rönnekulla nånstäns som sköter om att, sakt att dä geck å annonsera gratist på deras hemsia som ho kalla att.

Å då ä dä på dä besönnerlia sätte att Agusta som du kanse menns ble å mä löstännera där nere ve ett tefälle straxt ätter kriget då ho va mä om e trafikolöcka mä häst å släde som for å väjen å ne i e dike fullt å snöv så illa att ho som sakt tappte lösgommen sin å dän hettades allri trots allt letane å letane. Ja ja vet då inte hur mönna dajsvärke Agusta har lajt ner på å leta ätter si förlorata lösgom män den ä rakt fösvonnen änna sen däss å ho tror numera att dä ä nån som lajt besla på henna gom å kanse rent utå använner dän så därför tänkte ho att dä kunne va värt ett försök å annonsera på internätet när dä nu äntlien va gratist å allting. Agusta kan nämmerligen ente mä sin nya lösgom för dän skaver å krabbar så ho har begynt å längta ätter den gamle som ho ble å mä för si så dära en 50 år sen ättersom dä va dän bäste gommen ho nånsin har hatt sär ho. Å ho ä lita för snåler för te å gå te tannläkarn vi ha i Urshult i fösta tajet fast dä enlit Tilda sa va e redit doktier å bra tannläkare som gör bra ifrå se å trevlia ä di åckså bå han å hanses sköteska.

Män när då di haden träffts på byn då hade internätdäkan unnrat ifall inte Agusta hade nå utå intresse å berätta ella så som di kunne sätta in på si hemsia på internätet män dä hade ho ente förrns ho kom på brevet ho hade i hannen å prexis skulle lägga på brevlåda. Å då sa ho te däkan att dä kanse kunne va nåt å skriva om på internätet om dä nu va så att di tvonget skulle ha nåt för att ho feck anonsera hos dom fast dä va ju e grover messupfattning frå Agustas sia att dä va på dä sätte så då to ho å jore en kopia å mett brev å så va dä ente mer mä dä å Agusta ho la på breve i vanli orning å geck hem å glömde å alltihop. Så nu vet en va som legger bakom att mett brev te ere i Amerika kommet ut på internätet så att håcken som helst kan läsa att män en hoppas väl i alle fall att Agusta får si annons införder utifallatt dä ä nån som har tatt hann om henna gamle lösgom. Å Tildas barnabarn får väl bevaka att dä kommer en annons för anners ä dä väl bedrägelit beteende frå internätdäkornas sia å då bler ja ente goer på dom.
Vafföre kallas dä hemsia förrästen dä unnrar en ju. Hemsia töcker ja visar på nå som vätter hemåt ella inåt mens derases hemsia ä avsedder te å visas för utsocknes i fösta hann. Å då skulle ja väl häller kalla att för bortsia älla utsia för dä en självå har satt dit dä behöver en väl ente titta på själv häller.

Vi ha genomledet en rediå storm här i Småland å söra sverige sen ja sest skrev å dä ble tvärstopp i elförsörjninga runt om i bygden å dä to mönna da för en del å få tebaks strömmen män dä debaklet ska ja berätta mer om näste gång.

Vi önskar er dä bästa som går å få å att ni fån ha hälsan i behåll å dä ena mä dä annra.

Kära hälsninga frå
Agust å Agust


Arkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001

Tillbaka<<