Korpatorpet Urshult den 27 januari 2002


Bäste broder mä familj!

Tack för brev å alla hälsningar ifrå släkta i Amerika. Dä ä rolit å spörja va di hålls mä alla dina ungar å deras familjer å så. Å dä ä rent å hiskelit va di haen kommet se opp en del å dom å fått fina jobb mä bra betalt så di klarar se bra. Män en har ju läst om hur dä kan va mä sjukvården å dä sociala där i Amerika å hurvåret en får lov te å tekna säj ejna försäkringa om en vell få hjälp när en bler sjuker. Då ä dä allt bätter änsålänge här i gamla Sverige fast dä har vatt lite tröjt di seste årena för att dä vatt dålit mä penga te sånt i Sverige därföre att di to en massa pengar te annat för tie år sen. Män här fenns dä ju di som tröcker på allt va di orkar för å ännra på den rådande orningen så dä bler mer amrikanskt här mä mä försäkringa å marknadskrafter å sånt otyg. Män en hinner no komma iväj frå dänna jämmerdalen innan dä har blett nått å dä så dä få allt di unge dras mä om di nu ä så domma så di hjälper te så dä bler på dä viset.
Dä va tråkit atte du töcker dä ä svårt å läsa mina brev å ja som änndå har lajt me vinn om å skriva så redit som möjlit å du kommer väl ihå att ja va dän utå oss två som hade bäst betyg i modersmål i skolan. Du va ju rent oduglier te å läsa å skriva på dän tien män dä har ju tatt se sen däss sir ja på dina brev fast dä ä faselit möet amrikanska som slinker mä då å då så en får allt gissa se te va som står iblann. Män ja sa skärpa me å göra så gott ja kan, ja ä ju inte så vaner ve å skriva heller utan har ju mäst arbetat å sletet mä hännera mina.
Du unnrar hur mönna kräatur vi har här på törpet. Ja si dä va allt e känslier fråga dä för sen vi geck mä i dä förjordade EU så vore dä ente bra för oss här utifall att nåen spion frå EU skulle råka te å få si den oppgeften, ja di har såna utspredda över hele moder Svea så ja sär bara som så att dä nu fenns trenne nöt fler än dän dan då du geck fram för prästen nittanhunnratjunie så då kan du nock räkna ut hur mönna dä ä å dä ä prexis så mönna som EU tror at dä ä. Du förståer att alle kräatur som vestas inom EU sa va räknada å skattskrevna prexis som fölket i Judeen å Kanans lann ve tien för Jesu födelse skulle va skattskrevna enlit påbu frå kungen Herodes. Fast di slapp teminstingens å ha plastikbreckor stora som spelkort i örnen som våra kostackare tvonget sa ha om di vell unnvika å ble tana å daga utå EU.
Å håken tar dän som slarvat lite mä deklareringen utå sina kräk för si då får en ente bidraet å då går dä ente ihop se för vet du hele EU ä oppbygget ikring en hoper bidra te höjer å bidra te vänster så di store lannen i EU kan hinnra Sverige å vanlia svenska bönner frå å hålla på mä sånt som derases gårar ä lämpliast te å istället tvinga di te å hållas mä annat som ente passar te dä di har. Å nötkräaturen som sa slajtas sa en tvonget hålla en vesser ti anners bler en utan bidraet då mä å då så hänner dä iblann för en del bönner å annra som ha djur atte di ente har plass unner tak eller nåt å fora mä te alle djurena dän siste tin å då kan di få va ute på ventern mä dålit mä for å dä ä ente bra dä. Nä EU töcker ja ente om, den bråten kunne en vatt utan.
Tilda kom innrusanes nu i da å påsto att nå å hennases barnabarn hade sajt att ett å mina brev te ere va på internätet unner adrässen veveveponkturshultponktnu eller huvåret dä va ho sa, å så sa ho atte ho va omnämder däri å nu så unnra ho hur dä konne va mä dä. Å ente vet då ja nåt för si ja har ju bare skrevet att å så skeckat att mä Agusta när ho skulle in te byn i nåt ärene. Män Tilda sa att dä skulle ho nog ta reda på huvårt dä legger te mä dätta å ä dä nån som kan reda ut tocket så ä dä just Tilda för si ho ä som e blanning å Skärlock Holmes å miss Marple å han Jan Mosander ve radion när dä gäller spaningar å utredelsearbeten å ho ger se alri så ve den som ä skyldier te dätta när ho ä färdiå mä att. Män som ho sa sen så mente ho på att ho inte töckte dä va så falit att ja hade nämnt na i brevet uta dä töckte ho bara va spännane för si nyfiken å pigg på satetyg dä har ho allti vatt dän käringa. Män ja sa allt kunskapa i dätta å så kommer ja tebaks å avlägger rapportering sa ho å så flängde ho iväj i sin vanlia fart långsåt stien som går tvärsom skojen te Kärratörpet. Så nu ä en allt bra nyfiken på hurvåret dä ä mä dä här män en får väl vänta å si.
Dä har vatt ena rediå köldknäpp ikring jul å nyår här i trakta å dä ä vi ente så vana ve nuförtin här hemma. Å allt för mönna hemmansäjare litar för möt på att dä allti sa komma el i uttagena huvåret väret än ä så di ha slängt ut bå veaspisar å veapannor å bara behållet sånt som går mä elström å dä ä korttänkt å dom för si nu ä elen bleen en handelsvara som sa gö en hoper aktieäjare som bry se sket om huvåret folk har att när dä krabbar för dom. Å kokräken mår ente bra när som di ente bler mjölkata i rättan ti på grunn å att strömmen te mjölkmaskin utebler å liadant ä dä mä annra stallar där di ä beroene å fläktar för å ventilerera så där mä far djurena illa ve strömavbrott.
Ente vell bolagena kösta på sina anläggninga å ledninga nåt hellre inte, ånä ente när di pengana istället behövs te aktieutdelninga så att kursen stier på börsen. Ja dä ä ett bekömmer när dä ska göras bisniss utå livsnövändia vardasbehov som alle mänskor behöver för ju fler som sa tjäna pänga på samme vara dästo dyrare bler dä ju för di som sa köpa att. Dä sas så tvärsäkert att dä skulle ble bå billiare å bätter när di släppte lös marknaskraftena på eletrisiteten män enlit Tilda i Kärrtorpet har dä bara blett dyrare å sämmer sen däss. Dä ä allt tur att en inte ä beroene utå elen utan kan räcka långan näsa åt alle strömavbrott å annra dåliheter som ente hellre fungerar.
Ja nu va dä väl inget mer å skriva denne gången män ja återkommer när Tilda har kunskapat färdit om brevet på internätet.
Kära hälsninga frå
Agust å Agusta


Arkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001

Tillbaka<<