Korpatorpet Urshults socken Sverige den 24 december 2001

Bäste bror å svägerska mä famelj!

Tack för brev å dä va fint å höra att ni har att skaplit där borta i Staterna å att ni ä krya mä tanke på hur gamla ni ä. Å att barna å barnbarna å derases ongar också har att bra å ä friska å i gång mä allt möjlit som di gör nu för tin mä data å internät å sina mobiler. Män dä ä ente bra att di seta så möcke ve sina apparater nu för tin för dä kan alri va bra för hälsa. Å en kan ju få spörja iblann om hur feta ni amrikanare börjar på å ble för att ni äter feter mat å seter stell för möt. Dä ä väl risk för att ni bler ena redia fettbomber som smäller å rätt som dä ä å då hamnar ni på hospitalet mä hjärtsjuka å socker å annat eländes elände.
I da ä dä julafton å klocka ho ä halfem på ättemiddan å Agusta å ja vi seter här ve slaboret i köket å ja skriver pa dätta breve å ho steckar nåt älla va dä ä, ja sa fråga na, va ä dä du hålls mä Agusta. Jaså dä ä ragghåsor ja dä ä bra för såna går dä åt när en ä i farta bå hälat å söckent. Vi ä blena mätta å belåtna Agusta å ja för vi har presis ätet utå julamaten å dä bler en stinner å som bare håken å lite trötter mä å sömnier så en vell lägga se å ta en topplur.

Agusta ho har ju lagat te allt möjlit å vår lelle julagres ätter att vi slakta dän stackars saten fast dä fenns no ingen gres i dänna jämmerdalen sum vatt så bortpjoskader som våran lelle nasse. Frå dä vi feck him håmen frå storgårn, ja han hade blett över si dän lelle stackan å feck ente plass ve spenana på sogga så ha Agusta klemat bort håmen å pyslat om håmen å pratat mä håmen å gått på så ente har dän gresen lidet nå nö ente. Å glaer va han å skotta ront änna te slaktan slo håmen så han do på fläcken så ente behövde han lida heller den kraken. Män vesst ä dä lessamt å töst å tomt å si in i hanses kätte i lagårn nu när han ä bårte.

Dän lelle julagresen, ja han vägde no bårtåt di hunnratretti föstås, ble te bå skinka å revbenspjäl å söltor å körvar å blokörv å stekefläsk å dä mästa å di sörtera va mä på julaboret å så di välsingnada gresaföttera som en ente vell va uta ve julati. Å så hade Agusta lagat te sellsalad å lajt in sell å lavat te sån därn jansson å kokt äggahalvor å på dä så hade vi lutfesk å päror å så ovanpå dä risalamalta å hemmagjorå godis å kaffe å klinätter å struvår. Ente unnerlitt att en ä däster å trötter å vell lägge se å blunna en stunn.

Snöven har vräkt se ner hele förmeddan å lajt se över trakta å dä ä bleet mörkt så en sir ente ens ner te Korpagylen sum frås igen för nå veka sen å som va granner i ättermedda mä sett blåskemrane snötäckelse inna nåen ha traat spår över na. Självå feck en allt ut i da å skåta snöven frå gångar å stiar så en kåmmer te dassä å lagårn å så brönnen föstås så bå vi fölk å djurena kan få sett vann å drecka. Å nåen snällå gårstomte sum skötå um nånting åt gårsfölket dä har en då alri sitt älla mäkt å här på Korpatörpet uta en få allt va så go å orna mä altingen självå.

Å så plussade vi iväj te körka på förmeddan i snöanet Agusta å ja för si där hade di sett vanlia julespel mä Jesusbarnet å hanses förälrar å kung Herodes sto där å den han va då ena härabreå å myndier person fast no töckte ja han likna vår vetrinär å mi sjäk tötte ja inte att e annan kändis va en å di vise männen jo han trägårsmästarn som brukar å höres i lokalradiolan där han ger goa rå te fölk om hur di sa sköte sina väkster å aplar å töcket män för oss gamle äplabönner ä dä ente möt nytt han har å kåmma mä män di annre töcker vesst dä ä bra. Å så döptes dä en onge mä när di ändå va samlada i körka å dän ble då redit döpter ätter alla konstens regler utå dän nye prästen. Å sen så geck vi hem igen Agusta å ja å dä to si lelle ti dä mä våre gamle trötte ben.

Dä ä möt som sa ornas mä på törpet inna en kan ta häljafritt å slå se te ro. En ä tvongen te å tänke på alle di som ä ute å som vell ha lita mä å julens goa så däför har ja vatt å satt opp ena nyer havranek te småfoglana å så ha ja hängt opp ena storer fläskasjål te di fogla sum töcker um sånt å så ha ja vatt bårte unner äpplaträet å lajt lita småpärer å fallfrokt te rådjurena. Å så sa dä som allti om årena ornas graneris ve föstukvesten å dä sa ställas fram e kåst te å få å snöven frå fötera inna en går in i stua å dä sa va e lita krans utå gran å ene på utsia å framdörra. Å Agusta ho har mekat mä å hängt opp en sån dära mestel i dörahålet te kammarn så där får en allt va lite försektier när en sa pasera gönom där män dä ska no gå bra för ho ä ente så snabber i starten nu länger. Å så har en fått löv te å floa in ve te spisana så dä räker te över natta nu när dä blås å sir ut å ble redit kallt.

Ella i kokspisa knastar å sprakar så hemtrevlit utå nåra granepennar ja lajt i för ännamålet å katta spenner där ho legger breve me i soffa å så teckar amerikaklocka på lugnt å bestämt å mäter ut tia åt oss å så kvillrar Agustas steckor lite iblann å så hör en praslanet frå garnanöstat når dä snorrar ront i bärakörgen på golet å så raspar mi stålflis lite når ja skrivå män annars ä dä en rent märkvärdi stellhet över Korpatörpet i kväll. Agusta ho seter på ena pinnastol mä sitt stecke å ja ja seter i soffa ve köksboret där dä ä juladuk pålagder å dä ä bra mä soffa för når en bler trötter å dä bler en ofta nu för tin så ä dä bare te å maka unna katta å lägga se ne å söva e stunn. Dä ä mysit o skönt å lite halvskumt för si ja töckte i jåns att dä liasum inte va nån redi julastämning på Korpatorpet så ja to fram di gamle fortoskenlampora å sterainljusena å släckte allt dä eletriska lyset å då ble dä som dä bruka va ve julana här å dä tötte Agusta va redit gjort å me för ho mä ha hatt att lite svååt å vänja se ve dä starka lyset frå glölampena. Å ho kan stecka raggsåckar å tåcket i bekskumme mä tror ja för ho tittar alri på dä ho gör när ho seter där mä sitt stecke.

Å inne i storstuan står julagranen å prålar mä sina å gerlandrar å småkörgar å ljushållare mä tänta sterainljus i å dä hänger ängla å tomta å glaskulår å äppeln å smällkaramäller. Dä ä ena renå fröjd å skåa hur finå dän granabosken ble när Agusta fick hann om han. Å unner grana legger paketena som sa delas ut snart å dä ä Agustas tur i år å va tomte å ta på se luva å dela ut di. Dä ä ente så mönna paket, bara tri små å mjuka å ett stoårt å hååt å tongt å dä ä kåmmet te posten i Urshult frå sonen i Astralien, dän luen kummer sällan hem te Sverje, ja tror dä ä sjuåtta år sen sest. Vi hade ett hälskotta mä å få him dä pakete å vi feck köra att på veadröjen å dä sto på att atte dä va ömtålit så vi feck va förskiktia mä att. Kan onnra va dä kan va för sla i dä som heren har skeckat him te di gamle. Sen ä dä Agusta å ja som ge nåt te varanra å så va Tilda i Kärrtörpet inne mä nå också dä bruka ho göra var år dän käringa, ho ränner kring å delar ut te halve sockna tror ja. Män vi skecka mä na ett hemmasteckat unnerliv å yllgarn så ho feck nåt ho mä.

På kokspisa står grötagrytan på för vi sa alti ha julagröt på julaftanskväll precis som vi hade förr du menns inna du flötta hemifrå fast då va dä mäst vitgröt utå korn iställe för risgrun ättersom att såna feck en snika se te på dän tin å ente som nu när dä fenns i överflöd å dä ä mönna annra vanor frå mor å far som vi fortsäter mä för en sa värna om traditoner annas går dä illa dä kan en si nu för tin när allting ä utslätat å snart ingen vell ella tyar bry se om å bevara dä gamla länger. Folk bler så te se å vet inte hur di sa klara se frå sträss å annra illaka sjukor som kommer å att allting ä så löslit å svåt å begripa för di som inte ä insatta i at å dä beror på att di inte tar vara på va di gamle vesste om dä ena å dä annra.

Ja nu får du vänta lite broder för nu sa vi dela ut julaklappar här i törpet för nu så har Agusta tatt på se tomteluvan så ja återkummer senare.

Käre broder ja nu har dä gått ena bra stunn sen sist. Å dä ha timat stora händelser här på törpet vell en löva. Föst så feck ja tvenne par ragghåsor å ett par tummavantar utå Agusta å så feck ho ett par kilo garn utå me å så feck vi ett par grytlappa frå Tilda i Kärrtörpet män si dä gruvliaste va dä sum kom frå sonen. Dän stöllen hade biställt en teve frå nån firma här å han hade hatt di te å skecka dän te oss mä annledning å att vi nu fått lyse te Korpatorpet som han skrev i breve som va mä. Så vi krabbade mä å ta ut teven ur lådan å sätta i sladden i dä nya elutajet i storstuan män dä ble då bara flemmer å oväsene å nånna rörlie bilder kom dä då alri framm. Nä dä va bare te å dra ut sladden igen så dä ble töst å longt igen. Män dä va mä ena bok om hur en sa hantera teven män dän ä på utrikiska å dä klarar varken Agusta äller ja å så dä få väl va så länge mä dä.

Nä nu får dä va med skrivanet för denna gången. Klocka ho har draet iväj mäns jag har plitat ihopa däte brevet så nu får en gå å lägga sej å ente glömma å ta att försektit ve dörahålet te kammarn. Å så önskar ja er alle där borte ena goår fortsätning på julen å ett gott nytt år. Å så ä dä rolit å höra å er där borte så vänta ente för länge mä å skriva tebaks för si en vet ju allri hur länge en hänger mä här på jorden.

Mä kära hälsningar
Agust i Korpatorpet å Agusta hälsar mäArkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001

Tillbaka<<